Opis projektu

Projekt jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa III. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej.  

Celem projektu jest upowszechnianie idei STEAM w edukacji formalnej, czyli zachęcanie nauczycieli do tworzenia sytuacji edukacyjnych, w czasie których uczniowie krytycznie myślą, poszukują informacji, weryfikują je, stawiają hipotezy, rozwijają kreatywność, tworzą, testują rozwiązania, robią notatki, dokumentują pracę, podejmują refleksję i prezentują rezultaty swojej pracy.  W pracowniach PAKT uczennice i uczniowie doświadczą wartości działań STEAM, a nauczyciele zdobędą wiedzę na temat wykorzystania tego modelu w codziennej pracy i projektowania własnych działań. 

 PAKT Łódź – to projekt w ramach, którego powstała na Politechnice Łódzkiej pierwsza w Polsce Pracownia Aktywnego Korzystania z Technologii.  

W naszej pracowni można rozwijać kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, umiejętności współpracy oraz umiejętności techniczne z wykorzystaniem nowoczesnej technologii cyfrowej (technologii informacyjno-komunikacyjne).  

W ramach projektu wykwalifikowani Edukatorzy prowadzą nieodpłatne warsztaty dla dzieci, młodzieży, nauczycieli, studentów i osób dorosłych zainteresowanych rozwijaniem umiejętności cyfrowych w życiu codziennym i pracy.   

Promujemy model pracy oparty na rozwijaniu kompetencji osób uczących się w działaniu, czyli nad realizacją interdyscyplinarnych zadań problemowych, pracy nad miniprojektami, współpracy i świadomym korzystaniu z technologii w procesie tworzenia.   

Czym jest STEAM i co kryje w sobie ten akronim:   

S – jak Science – nauki przyrodnicze,
T – jak Technology – technologię,
E – jak Engineering – inżynierię,
A – jak Art – sztukę,
M – jak Maths – matematykę. 

Jest to wszechstronne podejście do działań edukacyjnych. Polega na łączeniu w dowolny sposób i w dowolnych konfiguracjach różnych dziedzin nauki i sztuki.  

Wartość ogółem: 33.188.450,00 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 33.188.450,00 PLN
Dofinansowanie ogółem: 33.188.450,00 PLN
Dofinansowanie ze środków UE: 28.087.385,22 PLN
Dofinansowanie z Budżetu Państwa: 5.101.064,78 PLN
Termin realizacji: 01.04.2022 – 31.12.2023 

Skip to content